Informujemy Państwa, że w drugiej dekadzie listopada 2016 roku Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. przeszły z wynikiem pozytywnym audyt funkcjonującego Systemu Zarządzania  wg ISO/TS 16949 i ISO 9001, a w pierwszej dekadzie grudnia 2016 roku audyt środowiskowy wg ISO 14001 w związku z czym TÜV Rheinland utrzymał wydane certyfikaty na kolejny rok.
Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z obowiązującym prawem, na wszystkie produkowane wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym B, Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. wystawiają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest dostępna na stronie www.kzo.pl . Tracą moc dotychczasowe Krajowe Deklaracje Zgodności.
Od 1 kwietnia 2017 roku dla wszelkich produkowanych przez KZO S.A. wpustów i włazów dokumentem odniesienia (specyfikacją techniczną) przy deklarowaniu zgodności będzie norma PN-EN 124-2:2015-07 pt. „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2:Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa”. Nowa norma nakazuje deklarowanie przez producenta właściwości użytkowych wyrobów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji.