• Polski
  • English

Kapitał zakładowy KZO S.A. wynosi 17 400 000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1 740 000 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych każda z nich o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych), którymi są akcje:

  • 1 640 000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A0000001 do nr A1640000,
  • 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii B o numerach od B000001 do nr B100000.

Kapitał wpłacony – 17 400 000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych).

 

Akcjonariat

 

100% kapitału zakładowego z prawem głosu z 1 740 000 akcji posiada firma GUSS-EX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127237, NIP 5270204034, REGON 008054691

Certyfikaty