• Polski
 • English

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/VIII/2019 Rady Nadzorczej KZO S.A.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu KZO S.A.

 

S T A T U T SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Spółka działa pod firmą: Koneckie Zakłady Odlewnicze Spółka Akcyjna.————
 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KZO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.—————————————————————————–

§2

Siedzibą Spółki jest: Końskie.—————————————————————-

§3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.——–

§4

 1. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, biura, filie i przedstawicielstwa oraz inne jednostki.——————————————————
 2. Spółka może być akcjonariuszem lub udziałowcem w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.—————————————————————————
 3. Spółka może tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach gospodarczych.—————————————————————–

§5

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.———————————————-

§6

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.———————————————————————————————–

ROZDZIAŁ II.

Przedmiot działalności  Spółki

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:———————————————————–

 1. odlewnictwo żeliwa (PKD 24.51.Z),———————————————————
 2. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),–
 3. produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),———————————————————–
 4. obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),————————–
 5. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),————————————————
 6. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),————————————————
 7. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),——————————————————————————————
 8. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),————————————–
 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),——————
 10. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).———————————-
 11. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10.B),————————–
 12. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),——————————–
 13. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),———————————————————————————-
 14. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),——————————————————————————————
 15. prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z).——

ROZDZIAŁ III.

Kapitał zakładowy. Akcje

§8

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 400 000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 1 740 000 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych każda z nich o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych), którymi są akcje:

 • 1 640 000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A0000001 do nr A1640000,
 • 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii B o numerach od B000001 do nr B100000”.

§9

 1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§10

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany:————————————————
 2. w drodze emisji nowych akcji,————————————————————-
 3. przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.—————————————–
 4. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.—–
 5. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:———————————
 6. zmniejszenie wartości nominalnej akcji,————————————————–
 7. umorzenie części akcji, lub—————————————————————–
 8. połączenie akcji.——————————————————————————
 9. Spółka może emitować obligacje zamienne.————————————————

§11

 1. Akcje Spółki mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku:—————————————————————————————
 2. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,——————————————–
 3. nabycia przez Spółkę własnych akcji.—————————————————–
 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.——————–
 5. Akcje mogą być umorzone na wniosek akcjonariusza. ———————————–

§12

 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.300.000,00 (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy).
 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 wygasa z upływem 3(trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 08 maja 2019 r.——————–
 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.–
 4. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.——————————————————————————

ROZDZIAŁ IV.

Organy Spółki

§13

Organami Spółki są:——————————————————————————-

1) Zarząd,——————————————————————————————–

2) Rada Nadzorcza,——————————————————————————–

3) Walne Zgromadzenie.————————————————————————–

1. ZARZĄD  SPÓŁKI

§14

 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.——-
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.——————————————————————————
 3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.————————
 4. Zarząd w uchwale dokonuje podziału obszarów kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Zarządu.———————————————————
 5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.————————————————————————–

§15

 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.-
 2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu określa ich liczbę.———————
 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.—
 4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.—————————————–
 5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.———————

§16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:———————————-

 • w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,———————————————————————————–
 • w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem:———————–

§17

 1. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.—-
 2. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.————————————-

§18

Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza.——————————————————————————————-

 1. 2. RADA NADZORCZA

§19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.——————————————————————-
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:——————————————————
 • badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,——————————————-
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,————————————–
 • zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,—————————————————————————
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,—————–
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,——————————————————
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,———————————–
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,——————————————————————————–
 • wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.———————————————————————————
 1. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 • dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,——————————————————————————-
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,——————————————————————————–
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowywanych przez Zarząd,———————————————————–
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,—————————–
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,—————————————————————————————–
 • wyrażanie zgody na uczestnictwo w innych spółkach, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,,————————————–
 • wyrażanie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,———————–
 • wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:———————————————-
 1. czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub———————————————————
 2. czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania do wartości 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, w tym także udzielenie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie weksli lub poręczenie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności,—————————————
 • udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek oraz działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.————–
 1. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

§20

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.————————————————————————-
 2. Walne Zgromadzenie przed wyborem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, określa liczbę członków Rady Nadzorczej.————————————-
 3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest wspólna.—————————–
 4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.———————————————————————————-
 5. Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.—————————————

§21

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym.————————————————————————————–
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.————–
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.———————————————————————————————
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego
  z członków Rady lub na wniosek Zarządu. W takim przypadku posiedzenie należy zwołać w terminie 14 dni od daty złożenia żądania, na dzień nie późniejszy niż następujący w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia żądania.————————
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.——————————————

§22

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.————————————–
 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.————————————————————————————
 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.——————————————————————————-

§23

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.——–
 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.————————————————

§24

Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec  Wiceprzewodniczącego Rady.——————————————————————–

 

 1. 3. WALNE ZGROMADZENIE

§25

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przez niniejszy Statut.——————-
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:————————–
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,———————————
 • decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,———————-
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,——————————————————————————–
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,—————————————————————————–
 • zmiana Statutu Spółki,———————————————————————
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,————————————————-
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem przepisu § 12,—————————————————————————-
 • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,————————————–
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki.———————————————————
 • emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,————–
 • zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na niej ograniczonych praw rzeczowych,—————-
 • postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,————————-
 • inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.—————

§26

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.—
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.———————————————————
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w niniejszym Statucie oraz gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.———————————————-

§27

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.—————–

§28

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50% ogółu głosów w Spółce.————————
 2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.——————————————————————————–
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia.———————————————————————————-

§29

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.—————————————————————————————-
 2. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji .———————
 3. W sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3(jedną trzecią) kapitału zakładowego (art. 397 Kodeksu spółek handlowych) uchwała w sprawie rozwiązania Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.—-

§30

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.————————————————————————————–

ROZDZIAŁ V.

Gospodarka Spółki

§31

Rok obrachunkowy odpowiada kalendarzowemu.——————————————-

§32

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.———–

§33

 1. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i wniosek w sprawie podziału zysku lub o sposobie pokrycia straty.———————————————————————–
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podlegają przedłożeniu do badania i oceny Radzie Nadzorczej.—————————————————————————–
 3. Zarząd Spółki obowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w ust. 1 wraz z opinię i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19, ust. 2, pkt. 1, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.—————————————

§34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:————————————————

 • Kapitał Zakładowy,—————————————————————————–
 • Kapitał Zapasowy,——————————————————————————
 • inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.———————————

§35

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:————————–

 • odpis na kapitał zapasowy,———————————————————————
 • odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,——————–
 • pokrycie straty z lat ubiegłych,—————————————————————-
 • dywidendę dla akcjonariuszy,—————————————————————–
 • inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.————————————-

§36

 1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.————————————————————————–
 2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.———————————-

ROZDZIAŁ VI.

Przepisy końcowe

§37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.———————————————————————

 

 

 1. Ryszard Szostak Przewodniczący RN              ……………………………………
 2. Henryk Dziubiński Wiceprzewodnicząca RN      …………………………………..
 3. Janusz Niewęgłowski Sekretarz RN                         …………………………………..

 

Certyfikaty