SPÓŁKA

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy KZO S.A. wynosi 23 450 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 2 345 000 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych każda z nich o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć złotych), którymi są akcje:

1 640 000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A0000001 do nr A1640000,
100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii B o numerach od B000001 do nr B100000,
35 000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C o numerach od nr C00001 do nr C35000,
60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D00001 do nr D60000,
510 000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E000001 do nr E510000.

Kapitał wpłacony – 23 450 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Akcjonariat

100% kapitału zakładowego z prawem głosu z 2 345 000 akcji posiada firma GUSS-EX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127237, NIP 5270204034, REGON 008054691

Organy Spółki

Zarząd

Łukasz Ryszard Szostak
Prezes Zarządu

Krzysztof Marek Dworak
Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy rozwoju i techniki

Maciej Ryszard Szostak
Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy sprzedaży

Rada Nadzorcza

dr Henryk Władysław Dziubiński
Przewodniczący Rady

Karina Szostak
Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Jerzy Niewęgłowski
Sekretarz Rady

Prokurent

Mariola Dorota Głowacka
Prokura łączna z innym Członkiem Zarządu

Informacje rejestrowe

KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101854.

Dokumentacja i akta Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

NIP 6580001047
REGON 000027772

Spółka może używać skróconej nazwy KZO S.A.

Siedziba

ul. 1 Maja 57
26-200 Końskie

powiat – Konecki
województwo – Świętokrzyskie

Statut Spółki